Worte

Worte finden

Worte verbinden

Worte verkünden

Worte überwinden

Worte vernetzen

Worte verletzen

Worte segnen

Worte ebnen

Worte singen

Worte bringen

Worte heilen

Worte verweilen

Worte durchwühlen

Worte lassen fühlen

Worte lassen weinen

Worte vereinen

Worte trennen

Worte benennen

Worte lassen erkennen

 

Worte sind – Gottes Kind

 

13.7.2014  von Barbara Oppitz